په ێ  چی  عزرائیل  گیان  وێش  نه سه ن

په ێ  چی  میکائیل  مونفه عل  نه مه ن

 

ماچان  خه ێمه گاێ  حوسه ێن  پاره  بی

عێاڵ  عتره ت  ئه و  ئاواره  بی

 

هه م  ماچان  گ  شمر  له عین   ئاماوه

حه لقش  وه  مه وداێ  خه نجه ر  کاواوه

 

خه ڵتان  خۊن  بۊ  شاێ   تشنه کامان

فه له ک  ژه  جه ورت  ئامان  سه د ئامان

 

سه قاێ  شاێ  شه هید ، پوور  شاێ  مه ردان

هه ر  دو  ده ستش دا ، ژه  به دن  په ردان

 

قه زا  تێخ ژه  ده س عه لی  ئه کبه ر سه ن

شه بیه ِ  ره سوول  سه روه ر ، بێ سه ر  مه ن

 

هه ێ  روو ژه   جه فاێ  چه رخ  پڕ فه ن   دا

عه رووسی  قاسم  بی   وه شیوه ن دا

 

زه ێنه ب  زه لیل  مه ن ، هه م  ژه  و  جه وره وه

ئه سیرانش دا  کول   وه  ده وره وه

 

عابد  بیمار بی  به و  زه نجیره دا

بی  وه سه ر قه تار  ئه و  ئه سیره دا

 

یا  ره ب یه  مه زهه ر  لایه زالیت بی

نشانه ی  شه وکه ت  زولجه لالیت  بی

 

یا ره ب  یه گووشوار  عه رش  به رین  بی

په روه رده ێ  ئاغووش  رووح و لئه مین  بی

 

ئێ  ره نجه  لازم  ئه حوالش  نه وی

ئێ  زولمه  لایق  جه لالش  نه وی

 

نه عش  تیرواران  بێ سه ر مه نه ش   روو

ئه سیران  شام  حاڵ  په رگه نه ش  روو

 

زه لیلی  زه ێنه ب  عه زیز مرده ش  روو

خه ێمه گاو  حه ره م  تاراج  که رده ش  روو

 

ناڵه ێ  خه ریوان  شار شامش  روو

شه هیدی  یاران  تشنه کامش  روو

 

فه له ک  ئێ  زولمه  هیچ ره وا   نه وی

سزاوار  ئال  موسته فا  نه وی

 

ئه ر باچم  یا ره ب  رزاێ  تو  نه وی

ئێ کاره  لاێق ده ر گاێ  تو  نه وی

 

ته رسم  رانده ێ  باب  ره حمه تم  که ری

ژه نوو  سزاوار  زه حمه تم  که ری

 

« حه قه »  ژه ێ  شه رحه  زوانت  لال  بوو

دیده ت  وه  ره حمه ت  شاێ  لایه زال  بوو

 

به لکم   وه  حورمه ت حوسه ێن  سه روه ر

فارغ  بین ژه  شه ڕ  شه راره ێ  مه حشه ر

 

 

+ نوشته شده توسط که د خودائی در شنبه یکم تیر ۱۳۸۷ و ساعت 22:37 |